Posted by Paweł A. Makowski

Ostatnie wydarzenia na Ukrainie czy w Nigerii, nasuwają wiele pytań natury moralnej. Odnoszą się bezpośrednio do poczucia bezpieczeństwa, stabilności czy ładu międzynarodowego, szczególnie w sytuacji narastających napięć i konfliktów. Dzisiaj już chyba nikt nie ma wątpliwości, że forma i metody osiągania zamierzonych celów, dokonują się na podstawie podstępnych i kłamliwych intencji, które zagrażają najważniejszej wartości, jaką jest pokój.

Czy pokój jest zagrożony?

Możemy zdecydowanie odpowiedzieć, że tak. Szczególnie w kontekście dzisiejszych wydarzeń na Ukrainie. Największe zagrożenie stwarzają:

Różnice ideologiczne

Wszędzie tam, gdzie człowiek jest gnębiony przez biedę lub krępowany przez społeczno-polityczne czy ideologiczne nakazy. Przede wszystkim pokój jest zagrożony przez wywoływanie napięć i konfliktów, które często rodzą się z różnic ideologicznych, jakie wynikają na przykład między Wschodem a Zachodem, a także pojawiających się kontrastów między rozwiniętymi krajami Północy i będącymi na drodze rozwoju krajami Południa.

Łamanie praw człowieka

Również pokój jest zagrożony tam, gdzie lekceważy się lub łamie podstawowe prawa człowieka, a w szczególności prawo do wolności religijnej. Aktualna sytuacja w Nigerii jest tego najlepszym przykładem.

Dalej pokój jest zagrożony tam, gdzie nie jest uznawane, popierane i chronione pełne dobro osoby ludzkiej, gdzie nie szanuje się osoby ludzkiej w jej niepowtarzalnej wartości i godności, gdzie ludzie podporządkowani są interesom i ambicjom władzy, w każdej jej formie, gdzie ubodzy wykorzystywani są przez bogatych, słabi przez silnych, niewykształceni przez inteligentnych i pozbawionych skrupułów.

Pokój jest zagrożony tam, gdzie osoba ludzka staje się ofiarą postępu nauki i techniki, zamiast korzystać z możliwości jakie on daje, aby móc odkrywać bogactwo wszechświata.

Zasady budowania pokoju

Aby budować pokój, krok po kroku, potrzebna jest przede wszystkim dobra wola, zaufanie oraz wytrwały wysiłek. Pokój budują:

Międzynarodowe agencje, organizacje rządowe i pozarządowe

Powinny podejmować wspólne wysiłki zmierzające do zapewnienia potrzebującym żywności oraz schronienia, jak również wspólnie pracować nad poprawą naturalnego środowiska.

Głowy państw, politycy i dyplomaci

Powinni ponad dzielącymi ich ideologiami, współpracować ze sobą, dążąc do wspólnego wysiłku wolnego od uprzedzeń, dyskryminacji, nienawiści i chęci odwetu.

Wspieranie najuboższych

Powinno być uwzględnione w budżetach narodów, które zamiast finansować rozwój coraz potężniejszych, śmiercionośnych broni, przeznaczać nadwyżki budżetowe na żywność i surowce niezbędne dla zaspokajania podstawowych ludzkich potrzeb.

Media

Środki masowego przekazu, powinny kierować powszechną uwagę na niesprawiedliwości, rozbudzając w społeczeństwach chęć niesienia pomocy tym, którzy znaleźli się w potrzebie.

Należy podkreślić, że powyższe zasady, stanowią pierwszy etap na drodze do budowy trwałego pokoju, która jest możliwa tylko wtedy, kiedy narody uznają powszechność tych zasad i będą dążyć do ich realizacji.

Źródło: Jan Paweł II, Współodpowiedzialność, solidarność, pokój, Przemówienie w ośrodku Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nairobi 18 sierpnia 1985 roku.

Zdjęcie: 2.bp.blogspot.com