Posted by Paweł A. Makowski

Jak wspomniałem w poprzednim wpisie, w literaturze możemy znaleźć wiele definicji nie tylko moralności, ale również dyplomacji. Analizując literaturę można dostrzec, że na pojęcie dyplomacji, składają się dwa elementy:

1) pierwszy mówi o tym, że dyplomacja jest działalnością organów państwowych, realizujących cele i zadania polityki zagranicznej państwa.

2) drugi przedstawia dyplomację jako zespół metod oraz środków oraz umiejętności posługiwania się nimi dla osiągania celów polityki zagranicznej państwa, prowadzenia, a także utrzymywania stosunków między państwami, a szczególnie prowadzenia rokowań oraz zawierania traktatów.

Te dwa elementy pozwoliły na stworzenie precyzyjnej definicji dyplomacji, która mówi, że:

„Dyplomacja jest działalnością organów państwa, która realizuje jego zagraniczną politykę. Jest sztuką właściwego prowadzenia i utrzymywania stosunków międzynarodowych, które zachodzą pomiędzy państwami oraz innymi podmiotami prawa międzynarodowego. Realizowana jest ona za pośrednictwem organów różnego rodzaju i szczebla”.

Analizując dalej, pojęcie współczesnej dyplomacji obejmuje: oficjalną działalność organów państwowych, wykonywanych przez przedstawicieli dyplomatycznych na rzecz utrzymywania stosunków między państwami oraz organizacjami międzynarodowymi w celu ochrony i rozwijania praw, a także interesów państwa oraz jego obywateli. Stanowi ona zespół metod oraz środków oraz umiejętności służących racjonalnemu osiąganiu zakładanych celów m.in. w drodze rokowań oraz zawierania umów międzynarodowych; wysoce profesjonalne zespoły służb dyplomatyczno-konsularnych i pracowników resortów spraw zagranicznych stanowiących wyodrębnioną służbę państwową, a także realizujących cele oraz zadania polityki zagranicznej.

W dzisiejszych czasach pojęcie dyplomacji jest określeniem rozległym. Bywa ono używane w różnych znaczeniach. Rozumie się przez nie zarówno działalność odpowiednich organów państwowych realizujących politykę zagraniczną, jak i specyficzne metody oraz formy tej działalności. Dyplomacją określa się również ogół ludzi pracujących w służbie zagranicznej, a zwłaszcza zajmujących w niej wyższe stanowiska. Dla uniknięcia nieporozumień warto zauważyć, że dyplomaci nie wytyczają polityki zagranicznej państwa. Do tego celu powołane są bowiem inne organa polityczne oraz rządowe. Uczestniczą natomiast w jej kształtowaniu, prezentują ją i wyjaśniają obcym rządom. Drugim ważnym zadaniem dyplomatów jest ich funkcja informacyjna. Dobry dyplomata powiadamia własny rząd o polityce prowadzonej przez władze kraju, do którego został wysłany.

Za pośrednictwem dyplomacji uprawnione podmioty stosunków międzynarodowych, przede wszystkim państwa, realizują swoje aspiracje, dążenia oraz cele, przybierające postać racji stanu, interesów narodowych i państwowych. Dzięki dyplomacji i jej strukturom organizacyjnym, dyplomaci przesyłają do środowiska, w którym pracują, odpowiednie sygnały oraz otrzymują od niego, a także przetwarzają podobne impulsy oraz sygnały.

Podsumowując, działalność dyplomatyczna opiera się na podstawach naukowych, praktycznym doświadczeniu oraz stosowaniu odpowiednich metod oraz środków. Niewątpliwe jest to, że jej rozwój, kształt oraz wizerunek w dużym stopniu zależy od przestrzegania norm moralnych, które są fundamentem profesjonalnej dyplomacji.

Zdjęcie: www.iceis.pl